Responsive Ad Slot

Latest

Sponsored

Features

Buhay Pinay

People

Sports

Business Ideas for OFWs

Join us at Facebook!

Paunawa

Posted on

Magrehistro bilang isang Botante


Ikaw ay karapat-dapat na mairehistro bilang isang botante kung ikaw:

ay edad 18 o pataas;

ay isang permanenteng residente ng Hong Kong; at

karaniwang naninirahan sa Hong Kong.


Ang mga huling araw ng aplikasyon:

Bagong pagpaparehistro: ika-2 ng Hunyo 2023

Ipagbigay-alam sa pagbabago ng mga detalye: ika-2 ng Hunyo 2023

(Mga pagpapatunay ng tirahan ay kailangan kapag ang mga indibidwal ay nagsusumite ng kanilang mga aplikasyon para sa bagong pagpaparehistro o mga aplikasyon para sa pagbabago sa rehistradong tirahan maliban sa mga awtorisadong nakatira sa pampublikong paupahang pabahay sa ilalim ng Kagawaran ng Pabahay o mga rehistradong residente sa pangungupahan ng pinondohang pabahay sa ilalim ng Samahan sa Pabahay ng Hong Kong.)

Tingnan ang Kinakailangan sa Pagpapatunay ng Tirahan: https://www.reo.gov.hk/en/voter/ap.htm


Ang mga form ng aplikasyon ay makukuha sa:

Mga Sentro ng Serbisyong Suporta para sa mga Etniko Minorya

HOPE Centre (Wanchai)

CHEER Centre (Kwun Tong)

HOME Centre (Yau Tsim Mong)

HOME Sub-centre (Sham Shui Po)

LINK Centre (Kwai Tsing)

ONE Centre (Tuen Mun)

YLTH Centre (Yuen Long)

TOUCH Sub-centre (Tung Chung)

Mga Tanggapan ng Pamahalaan at Iba pa:

Tanggapan ng Pagpaparehistro at Halalan (REO)

Mga Tanggapan ng Distrito at pamamahala ng mga pampublikong pabahay

Ang mga form ng aplikasyon ay maaari din ma-download mula sa websayt ng pagpaparehistro ng botante (www.voterregistration.gov.hk).

 

Pagsusumite ng mga Form

Ang mga nakompleto at napirmahang form ng aplikasyon ay maaaring ipadala sa REO:

(1) sa koreo (address: 13/F, Kowloon Bay International Trade & Exhibition Centre, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay, Kowloon);

(2) sa fax (numero ng fax: 2891 1180);

(3) sa email (address ng email: form@reo.gov.hk); o

(4) sa pag-upload ng na-iscan na kopya at pagpapatunay ng tirahan sa Online na Plataporma sa Pag-upload ng Tanggapan ng Pagpaparehistro at Halalan

(www.reo-form.gov.hk)

Ang mga botante ay dapat magbigay ng totoo at tumpak na impormasyon. Ito ay isang pagkakasala ng isang tao sa ilalim ng Mga Regulasyon ng Komisyon sa Mga Gawain Pang-halalan (Electoral Affairs Commission Regulations) na sadyang o walang  ingat na magbigay ng mali o mapanlinlang na impormasyon para sa pagpaparehistro ng botante (halimbawa. di-totoong address ng tirahan) sa Tanggapan ng Pagpaparehistro at Halalan, at kung ang tao ay pagkatapos bumoto sa isang halalan,

lalabag din siya sa mga Ordinansa ng (Tiwali at Ilegal na Pag-uugali) Halalan (Cap. 554).

Mga Katanungan

Kung hindi ka nakapagsasalita ng parehong Tsino at Ingles at nais magtanong sa REO tungkol sa mga bagay na kaugnay sa pagpaparehistro ng isang botante, ikaw ay maaaring humingi ng tulong mula sa CHEER na nagbibigay ng walang bayad na serbisyong panginterpretasyon sa telepono. Ikaw ay maaaring humiling sa tagasaling-wika mula sa CHEER na magsagawa ng pakikipag-usap sa telepono kasama ang opisyal ng REO sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline ng katanungan sa REO (2891 1001) sa mga oras ng opisina ng REO mula 8:45 a.m. hanggang 6 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes (maliban sa mga pampublikong holiday). Kapag ang pakikipag-usap sa telepono ay konektado na, ikaw ay maaaring magsalita nang direkta sa opisyal ng REO sa pamamagitan ng tagasaling-wika ng CHEER.

Mga numero ng hotline ng CHEER ay ang mga sumusunod:

Bahasa Indonesia: 3755 6811

Nepali: 3755 6822

Urdu: 3755 6833

Punjabi: 3755 6844

Tagalog: 3755 6855

Thai: 3755 6866

Hindi: 3755 6877

Vietnamese: 3755 6888

Don't Miss